Polityka prywatności

§ 1. DEFINICJE

Administrator (WCDF) – Warszawskie Centrum Doradztwa Finansowego I spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat
35 lok. LU1, 00-029 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000892704, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7010032353 oraz numer REGON
140620949, kapitale zakładowym wynoszącym 10.000,00 PLN.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 2. W JAKICH CELACH WCDF PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

2.1. Dane osobowe przetwarzamy, gdy jest ku temu podstawa prawna. Taką podstawą może stanowić:

2.2. Dane osobowe przetwarzamy w szczególności w celach:
(a) zawarcia i wykonania umów;
(b) prowadzenia komunikacji z kontrahentami, partnerami, klientami lub
współpracownikami;
(c) rekrutacji;
(d) świadczenia usług;
(e) poprawnego wyświetlania strony internetowej wcdf.pl.
2.3. WCDF informuje o konkretnych celach i podstawie prawnej przed rozpoczęciem
przetwarzania w tym celu. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych
w ramach konkretnego procesu opisane są w odpowiednich klauzulach
informacyjnych.


§ 3. JAKIE DANE PRZETWARZA WCDF?

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie, w jakim jest to celowe, o czym informujemy w
momencie rozpoczęcia przetwarzania.


§ 4. COOKIES

Strona internetowa WCDF, dostępna pod adresem wcdf.pl, wykorzystuje cookies w celu
prawidłowego wyświetlania strony. Cookies („ciasteczka”) stanowią informacje
tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika.
Strona internetowa WCDF korzysta z cookies sesyjnych, to znaczy takich, które pozostają
w przeglądarce użytkownika jedynie w czasie korzystania ze strony, a po jej
zamknięciu są trwale usuwane. Cookies sesyjne nie pozwalają na przesyłanie
danych osobowych poza urządzenie użytkownika.


§ 5. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE?

Dane osobowe pozyskujemy zazwyczaj bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą.


§ 6. PRZEKAZYWANIE I POWIERZANIE DANYCH

6.1. Przetwarzanie niektórych danych osobowych powierzamy naszym
podwykonawcom, np. dostarczycielom usług chmurowych.
6.2. W przypadku istnienia obowiązku prawnego, możemy przekazać dane
odpowiednim organom państwowym.
6.3. Dane osobowe możemy udostępnić także zewnętrznym doradcom lub audytorom.


§ 7. OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celu. Przestaniemy
przetwarzać dane w przypadku cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu osoby,
której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie danych jest potrzebne w celu ochrony
przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu ochrony praw WCDF, możemy
przetwarzać dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń.


§ 8. UPRAWNIENIA

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
8.1. żądanie od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby;
8.2. żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
dotyczących tej osoby; l
8.3. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania;
8.4. prawo do przenoszenia danych;
8.5. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia takiej
zgody;
8.6. wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).


§ 9. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w każdym czasie.


§ 10. KONTAKT

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez WCDF prosimy o
kontakt mailowy na adres: biuro@wcdf.pl.